…visst är kärnkraften säker!

Min rubrik är ironisk, listar man alla kända tillbud och olyckor så kan inte ens den naivaste kärnkraftsförespråkare hävda att den är säker, det är tvärtom: ” en mycket riskabel metod för att framställa elektricitet”, vilket alla kloka är medvetna om!  

Den enda klokt, logiska, frågan är: ” – När händer det en olycka igen?”

12 dec 1952

Chalk River, Kanada • Reaktorkärna skadad (INES 5)

10 okt 1957

Windscale, Storbritannien • Brandskada (INES 5)

24 maj 1958

Chark River, Kanada • Bränsleskada (INES uppgift saknas).

25 okt 1958

Vinca, Jugoslavien • Strålskadad personal (INES uppgift saknas).

26 juli 1959

Santa Susana Field, USA • Partiell härdsmälta (INES uppgift saknas).

24 juli 1964

Charlestown, USA • Kriticitetsolycka (INES uppgift saknas). Se förklaring till ”Kriticitetsolycka längst ner!

Nov 1965

National Reactor

Testing Station, USA • Överhettad kärna (INES uppgift saknas).

5 okt 1966

Monroe, USA • Partiell härdsmälta (INES uppgift saknas).

Maj 1967

Chapelcross, Storbritannien • Partiell härdsmälta (INES uppgift saknas).

21 januari 1969

Lucens, Schweiz • Explosion (INES uppgift saknas).

17 april 1970

Aquarius, Stillahavet • Månlandare med radioaktiv last på Stillahavsbottnen.

22 mars 1975

Davis-Besse, USA • Delvis skadad reaktor (INES uppgift saknas).

7 dec 1975

Greifswald, Tyskland • Skadade uranstavar (INES 3)

22 feb 1977

Bohunice, Tjeckoslovakien • Bränsleskada (INES 4)

28 mars 1979

Three Mile Island, USA • Partiell härdsmälta (INES 5)

13 mars 1980

Orléans, Frankrike • Materialläcka (INES 4)

Mars 1981

Tsuruga, Japan • Arbetare utsatta för strålning (INES 2)

23 sep 1983

Buenos Aires, Argentina • Kriticitetsolycka (INES 4)

26 april 1986

Tjernobyl, Sovjetunionen • Explosion, härdsmälta (INES 7)

4 maj 1986

Hamm-Uentrop, Tyskland • Bränsleskada (INES uppgift saknas).

19 okt 1989

Vandellos, Spanien • Generatorbrand (INES 3)

6 april 1993

Tomsk, Ryssland • Explosion (INES 4)

Juni 1999

Ishikawa, Japan • Fel på styrstav (INES 2)

30 sep 1999

Ibaraki, Japan • Kriticitetsolycka (INES 4)

Juli 2002

Chapelcross, Storbritannien • Lossade bränslestavar (INES uppgift saknas).

10 april 2003

Paks, Ungern • Bränsleskada (INES 3)

19 april 2005

Sellafield, Storbritannien • Materialläcka (INES 3)

Sep- okt 2005

Dounreay, Storbritannien • 266 liter utspillt radioaktivt material (INES uppgift saknas).

Nov 2005

Braidwood USA • Materialläcka (INES uppgift saknas).

6 mars 2006

Erwin, USA • Materialläcka (INES 2)

25 juli 2006

Forsmark, Sverige • Elektriskt fel, nödstopp (INES 2)

4 juni 2008

Krsko, Slovenien • Förlust av kylmedel (INES uppgift saknas).

11-13 mars 2011

Fukushima I och II, Japan • Överhettning, explosioner, brand. (INES 7)

 Olyckan är pågående!

INES (The International Nuclear Event Scale) är en sjugradig skala, utarbetad av Internationella atomenergiorganet, för att kunna gradera incidenter/ olyckor vid kärnkraftsanläggningar. De tre lägsta nivåerna (1-3) kallas för händelser eller incidenter och de fyra översta för olyckor (4-7). Militära olyckor är inte medräknade i listan och det är i princip omöjligt att hitta korrekta uppgifter för en motsvarande lista.

Studera olyckan/incidenten i Forsmark som ligger på en tvåa i INES-skalan. Där hade vi ren tur att det inte blev en allvarlig olycka. Risken för härdsmälta vid kärnkraftverket i Forsmark var under flera år 790 gånger större än vad man tidigare hade trott. Vid incidenten 2006 slogs mer än tolv olika säkerhetssystem ut, de flesta av ett enda fel. Läs här!

Det finns ingen säker kärnkraft. Vi måste få in det i våra huvuden. Genomskåda förespråkarnas falska argument och börja tänka långsiktigt!

(En kriticitetsolycka är när kedjereaktionen skenar iväg okontrollerbart och orsakar en enorm värmeutveckling som kan demolera hela reaktorn och till och med få den att explodera ifall reaktorn innehåller brännbart material. I Tjernobyl skede detta. Kedjereaktionen blev okontrollerbar, grafiten i reaktorn antändes, väte separerades ur vattnet och det blev en vätgas explosion följd av en grafitbrand som pyrde i flera dagar och spred ut härdmaterial i atmosfären.)

Ser leende hur folks okunnighet tycks eskalera när det sker en olycka som i Japan (Fukushima). Man skriver om faran med solenergi…folk trillar ner från taken när de monterar den. Man pekar på vindkraftverkens skadliga inverkan på rovfåglarna, men glömmer (medvetet?) att det finns alternativa lösningar även här: http://www.energytower.se

Det viktigaste argumentet mot kärnkraften är att när det sker en allvarlig olycka så blir området obeboeligt i århundraden, kanske årtusenden. (Pekar på Tjernobyl! …och det finns ett antal ryska kärnkraftsverk med allvarliga säkerhetsbrister, man kan nog räkna in dem all!).

Även om en kraftverksdamm rasar, ett vindkraftverk välter p.g.a. en jordbävning så kan allt återuppbyggas…det finns ingen farlig strålning som hindrar!

Kärnkraften blir aldrig säker, bara de olyckor jag pekade på ovan, är skäl nog, lägg därtill produktionen av bränslet (Uranbrytning m.m.) och problematiken med slutförvaret…ingen kan garantera säkerhet 3000 generationer framåt. Och INGEN kan stoppa mänsklig girighet, slarv med säkerhet m.m. som historien ger tusentals exempel på…inte minst i Fukushima.

…och kärnkraftsförespråkarna missar helt i vårt viktigaste vägval, energieffektivisering och energibesparing. Det svenska folket visade under oljekrisen 1973 och framåt en fantastisk förmåga att spara…och den förmågan kvarstår, det handlar bara om vilja.

SNF har byggt upp en sajt som visar vägen för de som vill spara el/energi: http://www.toptensverige.se/

I Sverige planerar man att öka kraftuttaget ur de befintliga kärnkraftsreaktorerna trots att hela världen nu fått bevis på att kärnkraften är livsfarlig och att det är en gigantisk miljöbov. Visserligen så kanske inte kraftproducenterna kan ställa om i planeringen samma vecka som reaktorerna i Japan poppar likt popcorn, men de borde ändå sända ut signaler om att de observerar och tar till sig den gamla information som nu körs i repris, kärnkraften är livsfarlig för både människa och miljö.” …skriver ”Jinge” och med all rätt. Vi har ju alla sett hur Centerpartiet med Maud i spetsen säljer sig till ”högstbjudande” i frågan…de korrupta svenska elbolagen är ju en kassako för regeringen.

Det finns ingen säker kärnkraft även om tekniken i teorin skulle kunna fungera säkert, men ingen kan negligera de risker mänskliga fel som inte minst ”girighet”, vilken är inbyggd i våra gener.

Det finns goda alternativa energikällor och valmöjligheter för alla de som även vill tänka på kommande generationers livsbetingelser/miljö…välj, sol-, vind-, vatten, vågkraft och energibesparing/energieffektivisering…välj bort kärnkraften! …och kan Tyskland, ja då kan vi!

Två starka invändningar på miljöområdet kvarstår alltid, dels leder uranbrytning till kraftiga miljöstörningar och hälsorisker. Så kraftiga risker att vi i Sverige väljer att importera uran – trots att vi har några av världens största urantäkter innanför våra gränser. Dels är frågan om hur kärnavfallet ska hanteras inte löst.

Varje kilowattimme kärnenergi vi producerar skapar dödligt giftiga ämnen. Det vore helt oansvarigt om vi glömde bort detta!

Om vi håller oss till uranbrytningen så formligen kryllar det av miljökatastrofer!

Jag tar några få exempel:

Det vanligaste bränslet i svenska och utländska kärnkraftverk är uran 235, U235. Det finns bara 0,7procent av denna isotop naturligt. För att uranet ska bli användbart som kärnbränsle anrikas det till ca 3 procent. Det sker genom att det fasta uranet (egentligen uranoxid) omvandlas till en gas, uranhexaflorid, för sedan återföras till fast form. Koncentrationen blir till då runt 3 procent. Uranet pressas sedan ihop till små kutsar, vilka sedan infogas i rör som blir bränslestavar.

Mängden slam som bildas och mängden kemikalier som används är av kopiösa mängder. Av ett ton malm blir det ca 998kg avfallsslam som lämnas för att sedimentera i en avfallsdamm. Eftersom inte processen i uranverken är gjord för andra ämnen än uran, lämnas tungmetaller och långlivade radioaktiva ämnen som thorium-230 och radium-226 i slammet. Detta gör att 85 procent av malmens ursprungliga radioaktivitet hamnar i slammet och i avfallsdammarna. Hur slammet sedan behandlas är olika från land till land. Säkerheten runt det hälsovådliga radioaktiva slammet har generellt förändrats under åren till det bättre, men är långt ifrån bra.

Dagbrottet i Key Lake (Kanada) är världens största gruva med en produktion på 5433 ton per år, vilket är 15,4 procent av världens samlade produktion.

När gruvan skulle tas i bruk startades också en massiv PR-kampanj. Dels för att gruvan skulle kunna hävda sig på den övermätta internationella uranmarknaden och dels för att stilla den lokala opinionen. Flera protester, blockader, bojkotter och rättsprocesser ledde bland annat till att gruvföretaget blev dömda för att illegalt ha torrlagt ett antal sjöar.

Under de tre första månaderna inträffade tolv stora radioaktiva utsläpp, varav den största i januari 1984 då 100 miljoner radioaktiv vätska svämmade över skyddsvallarna. Några åtgärder för att rensa upp efter skadan togs inte förrän efter massiva protester och en endagarsblockad av vägen till gruvan.

Gruvan vid Rabbit Lake (Kanada) är den största gruvan efter Key Lake och producerade 1997 4632 ton uran, vilket är 13 procent av världsproduktionen. Vid flera miljöutredningar runt gruvan några få år efter gruvans öppnande noterades omfattande miljöproblem. Ett antal arbetare avskedades vid Rabbit Lakes Uranverk, då de påpekade att säkerhetsbestämmelserna inte följdes och de försökte bilda en fackförening

…ett annat exempel är Cluff Lakegruvan (också Kanada) där utomordentligt farligt avfall placerades från gruvans öppnade och tre år framåt i över 2900 tiotons betongbehållare. Dessa placerades på gruvområdet och beräknades hålla i 100 år. Redan 1983 började de läcka och 1986 hade 200 behållare spruckit och 2,5 ton radioaktiv sörja hade runnit ut.

(en källa här).

Exemplen på miljö- och hälsovådlig hantering i och runt Urangruvorna världen över kan räknas i tusentals, men debatten kring Uranbrytningens miljö- och hälsoproblematik är i princip nedtystad, varför kan man på god grund fråga sig, liksom varför Sverige inte bryter Uran?

Svaret är att brytningen får alltför allvarliga effekter för miljö och hälsa!

Carl Bildt twittrar i försvar för den säkra svenska kärnkraften:- ”The Nordic world has its discreet charm. No earthquakes. No tsunamis” .

Sanningen är att kärnkraften inte är säker någonstans, ”också i Sverige har det varit nära att ett kärnkraftverk förlorat sin elförsörjning, närmast ett haveri skedde i Forsmark 2006. Orsaken den gången var ett sammanträffande av flera mänskliga misstag, bland annat en kortslutning på kraftnätet som i sin ledde till att Forsmark 1 snabbstoppades jämsides med att två av reaktorns fyra dieselgeneratorer inte startade. Orsaken till att två av dieselgeneratorerna den gången inte fungerade som de skulle berodde på att de hade ett inbyggt fel, som för övrigt också hittades hos de två som ändå fungerade.”

…tillfälligheter räddade Forsmark den gången.

Hur det går med kärnkraftskatastrofen i Japan vet vi i skrivande stund inte, att det blir partiella eller fullständiga härdsmältor står klart…men katastrofens omfattning vet vi kanske först om ett par månader.

Personligen är jag och har alltid varit motståndare till kärnkraften och man såg tidigt och ser än tydligt, en psykologiskt betingad och generell skiljelinje mellan könen…kvinnor är inte lika lättlurade att tro på teknikens förträfflighet som män.

Män är en aning dummare generellt, speciellt tydligt blir detta i tilltron till teknikens lösningar när riskkalkylering ingår som i fallet med kärnkraften. En parallell man kan dra är mäns adrenalintörst efter fart (också en kemisk/biologisk testosteroneffekt), vi kan tydligt se denna testosteron-fälla hos yngre män i en motorstark bil, eller på en motorcykel! Yngre kvinnor föredrar ”havremopeder” (hästar)).

Jo, jag generaliserar lite men det jag påstår är empiriskt övertydligt, mäns lite dumma tillit till teknik är långt högre än kvinnors!

Ingen kan hävda att kärnkraften är säker, det finns förutom brister i teknik, alltid en mänsklig faktor och därtill naturens benägenhet att inte ställa några garantier…vilket katastrofen i Japan bevisar, än en gång. Vi vet också att värre jordbävningar i detta och andra områden kommer!

Vi har energi-alternativ och behöver faktiskt inte frossa i el/energi-slöseri och mitt främsta argument mot kärnkraften är att medborgarna tvingas på en medveten risk av energibolag och politiker som tänker med samma omogna tillit till tekniken som den unga man som trycker gasen i botten i en BMW M3 och drar fram i mer än 200 km/timmen…han har lika lite kontroll och kan lämna samma säkerhetsgarantier som kärnkraftsförespråkarna!

 

Annonser
Det här inlägget postades i Allmänt om politik., Natur och miljö.. Bokmärk permalänken.

21 kommentarer till …visst är kärnkraften säker!

 1. jeppen skriver:

  Är du flygrädd också? Kärnkraft, precis som flyg, är säkert och miljövänligt ur ett makroperspektiv. Går man in på enskilda olyckor och enskilda processer i ett mikroperspektiv hittar man givetvis problem. Men så är det ju med allt. Och nej, tyvärr finns inga bra alternativ.

 2. arrami54 skriver:

  ..nej, jag är inte flygrädd och ser ingen logik i din liknelse mellan flygning och kärnkraft. Kärnkraften är inte säker om du ser till helheten och lär aldrig bli, eftersom du aldrig kan räkna bort den mänskliga faktorn där bl.a. kortsiktig girighet ingår.
  …och alternativen finns i bl.a. vind-, sol – och vågkrafts-energi. Lägg därtill besparingar och en god teknisk utveckling av energisnåla apparater så ser utvecklingen ljus ut. Tyskland lär vinna på sin avvecklingsplan, inte förlora!

 3. jeppen skriver:

  Flygplan är heller aldrig säkra om man ”ser till helheten” och ”kortsiktigt giriga” flygplanstillverkare och flygbolag finns det gott om.

  Dina alternativ duger tyvärr inte. Vind- och solkraft är intermittenta källor som kommer ha svårt att komma över 20% av försörjningen. Vågkraft finns överhuvudtaget inte på banan. Besparingar räcker inte globalt sett. Vi blir fler och alla ska ha i-landsstandard. Dessutom så är 20% alltid 20%, hur mycket man än sparar.

  Tyskland kommer givetvis förlora stort på sin avvecklingsplan – det förstår alla insatta. Dessutom lägger man kampen mot koldioxiden på is i 11 år. De kunde lika gärna avvecklat brunkolet – det är ungefär lika stort i Tyskland. Det skulle spara massor av människoliv.

 4. arrami54 skriver:

  …och kärnkraften är inte periodisk(intermittenta) om man ser till alla stopp och driftstörningar?
  Vad får dig att tro att inte vågkraft kan bli en god energikälla? Och ytterligare en stilla undran, hur mycket energi tror du vi kan spara, minns du besparingarna under 1970-talets oljekris? 😉
  Din liknelse med flygning är knappast relevant då en olycka knappast får bestående och enormt kostsamma effekter i jämförelse med t.ex. Fukushima.
  Personligen är jag övertygad om att Tyskland vinner på kärnkraftsavvecklingen och också får ett enormt teknikförsprång framför försiktiga och konservativa länder, som t.ex. Sverige. Den enda katastrof jag ser är att Vattenfall hamnar i akut ekonomisk kris och att den svenska regeringen inte längre kan använda bolaget som en extra ”skatte”-källa.
  Ser ej heller att kampen mot koldioxiden (växthuseffekten) stannar av per automatik.

 5. jeppen skriver:

  Nej, kärnkraften är inte intermittent. Den levererar 60-125% av sitt medel, ungefär, och man kan styra mycket av nertiden till låglastperioder. Vindkraft levererar 20%-360% av sitt medel även när man ser på vidsträckta länder som Sverige. Därför går det inte att integrera särskilt mycket vind i ett elnät.

  Såvitt jag vet är föreslagna vågkraftverk, som Seabased, opraktiskt stora och tunga i förhållande till effekten, vilket tyder på att de inte kommer slå de vanliga trebladiga vindkraftverken.

  Jo, flygningsexemplet är relevant. Det är precis samma sak – stora spektakulära olyckor, men i genomsnitt väldigt säkert och bra jämfört med exempelvis biltrafik/kolkraft, som tar livet av många fler men långsammare och mer utspritt. Flygolyckor är mindre kostsamma, men ett flygplan producerar mindre värde än en reaktor.

  Varför skulle Tyskland få ett ”enormt teknikförsprång” av att slösa mer pengar på solpaneler från Kina och otaliga vindsnurror? Skulle de inte få ett större ”enormt teknikförsprång” om de behöll kärnkraften och lade ner brunkolen istället?

  Om du inte ser att kampen mot koldioxiden kommer stanna av i Tyskland under perioden så – ja, hur tänker du då? Tror du att de både kommer lägga ner brunkolen och kärnkraften samtidigt på 10 år? Vad blir ersättaren? Mer rysk gas?

 6. arrami54 skriver:

  …skulle vilja se en källa till dina produktionssiffror vad det gäller att integrera vindkraften i elnätet och står frågande inför hur du kan döma ut hela den utveckling som pågår inom vågkraftverken genom att enbart döma ut Seabased, vilken än är tämligen oprövad och tekniken utvecklas:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vattenkraft/article517065.ece

  …sen vet jag inte om det verkligen handlar om solpaneler från Kina, Tyskland har vad jag vet produktion som baseras på norska och svenska patent (?) och danska Vestas är världsledande tillverkare av turbiner för vindkraftverk med cirka 13 procent av den globala marknaden.

  Anser fortfarande att din liknelse med flygtrafiken och dess olyckor haltar, det finns ingen jämförelse som håller vad det gäller en olyckas långsiktiga konsekvenser.
  Nu ser jag faktiskt en möjlighet att även brunkolet försvinner på sikt (även trots en skrotning av kärnkraften) alternativen och besparingar, plus ny energisnål teknik ger oss sammantaget möjligheter som ännu är oprövade.

 7. jeppen skriver:

  När det gäller vindkraft i elnäten så titta gärna på denna länk. Det handlar om Danmark, som har cirka 20% vind. Ta en titt på figur 5.4 och fundera på vad som händer om de skulle öka vinden till 30%. Det som idag är 110% skulle bli 165%. Vad ska man göra med det överskjutande? Och hur hanterar man att spotpriset blir noll eller negativt när det blåser bra? (Se figur 5.7.)

  Jag ödar gärna inte tid på att diskutera vågkraft. Vi kan bara konstatera att det är på ungefär samma nivå som vind-drakar och fusion. Dessa hör inte till krafttyperna som idag är med på banan och effektivt kan byggas ut. Känner vi att vi inte har bråttom kan vi fortsätta med kolkraften och hoppas på en helig graal, inklusive vågkraft, men tycker vi (världen) att vi har bråttom med växthuseffekten så ska vi bygga kärnkraft.

  Vad gäller Tyskland så exemplifierar du själv med danska Vestas. Tyskarna kommer handla utrustningen på en global marknad. Den eventuella teknikförbättring som sker kommer inte tillfalla tyskarna mer än någon annan, men det är tyskarna som kommer betala. Det enda tyskarna kommer ha ett försprång i är montering.

  Flygplan – jo, fortfarande relevant. En far eller mor som dör påverkar efterlevande i generationer.

  Du hoppas på att brunkolet försvinner på sikt, men du har inte den blekaste om hur det ska gå till. Faktum är att de nu pausar i 11 år, och sen när man eventuellt fixat kärnkraften så kommer nätet vara mättat med intermittenta kraftkällor. Då har man ingen väg ut förutom möjligen mer naturgas. Frankrike reagerade på oljekrisen 73 med att bestämma sig för kärnkraft. Från nästan noll till 75% kärnkraft på 19 år, fram till 1992. Tyskarna valde en annan väg, de har kämpat oerhört med förnybart och har nästan inget att visa som resultat.

 8. arrami54 skriver:

  …jo, att en mor och far dör påverkar, givetvis…men en kärnkraftsolycka som den i Fukushima påverkar fler, mer och längre. Sen kommer det fler olyckor liknande den i Fukushima om man ser till hur kärnkraftsverken är placerade i förhållande till jordbävningsområdena på denna planet.

  Tack för länken om vindkraft, skall läsa…men hur man förhåller sig kring spotpriset har vi väl redan svar på! 😉

  Tyskland får nog del av både teknikutveckling och forskning och hur många nya jobb skapar alternativen…jag har läst siffran 130.000 bara i Tyskland, men utvecklingen pågår och siffran lär öka…så det handlar nog inte bara om ”montering” och att de får betala! 😉
  Hur är det med energieffektivisering och besparingar…hur mycket kan vi vinna där?

  …sen vad det gäller vågkraftverken så tyder energibolagens intresse på att det handlar om mer än nivån ”vind-drakar och fusion” ?

 9. jeppen skriver:

  Ja, en kärnkraftsolycka påverkar fler, men fler har ju nytta av elen också. Det är bara en fråga om skala. Hördu, rent allmänt så är liknelser liknelser. Det blir till sist fånigt om man försöker invalidera liknelser genom att leta efter mer eller mindre irrelevanta skillnader. Ta fasta på likheterna!

  En konsument myser förstås om blåsiga dagar har ett nollat spotpris, men en producent vill förstås inte bygga vindkraft när dess el är värdelös.

  130,000 extra jobb i Tyskland? Javisst, men att göra lika mycket med fler arbetare i energisektorn innebär färre händer i välfärden mm. Vi har välstånd pga effektivisering, inte pga ineffektivisering.

  Återigen, vad gäller besparingar så behöver vi mer el, inte mindre, särskilt globalt. Vi ska helst elektrifiera transporterna, och många miljarder människor ska få en vettig standard. Sverige kan lägga ner sin mekaniska pappersmassa och låta något kolkraftsland göra det, visst. Men är det en besparing?

  Vad gäller vågkraften så är energibolagen inte intresserade på riktigt. Gör de något där är det på PR-kontot, närmast. Lite kaffepengar av goodwill-skäl, inte seriösa satsningar eller rampning.

 10. arrami54 skriver:

  …visst, en liknelse är bara en liknelse, men när relevansen haltar så haltar dem. Energipolitik och vilken linje man vill skall utvecklas är givetvis en komplicerad fråga som i mycket handlar om vilket samhälle man vill ha…och med min syn så förblir din liknelse irrelevant och ointressant. Förstå mig rätt, du är kunnig och denna tråd har gett mig ny information.

  Nu handlar det inte om att konsumenten myser vid nollat spotpris, vad jag menade var att spotpriset alltid varierar och ibland med kraftiga svängningar. Marknaden är marknaden och den fungerar som den gör…du minns säkert hur talet gick inför avregleringen av elmarknaden, vi konsumenter skulle bli vinnare och jag minns hur vänsterpartiet köpte aktier för att påverka…ler än vid minnet eftersom jag redan då visste och påtalade hur utvecklingen skulle bli…och inte fan sjönk elpriset, det steg kraftigt och exakt enligt vad europamarknadens priser pekade på! 😉

  …sen undrar jag lite vad du menar med ”vettig standard”? Vi måste nog ta hänsyn till att vi bara har en planet och inte fem…med detta vill jag säga att mycket av den vansinniga lyxkonsumtion p.g.a. falska behov vi idag utnyttjar energi för att producera, måste upphöra.
  Vi har olika uppfattningar, kanske går det att lösa riskerna med kärnkraften och då skulle jag säkerligen ändra uppfattning, men jag ser fortsatta risker även med de nya generationerna kärnkraft och en riskfri kärnkraft är i dagsläget en naiv hägring.
  Jag tar hellre en sänkt standard än den risken!

  …svensk massaindustri lär överleva, liksom industrin i stort…de kan alltid hota och tvinga fram politiska beslut som gynnar dem, se bara på hur Jas-planen såldes enligt denna korrupta metod till staten. 😉 …och det är inte välfärden som oroar industrin, det är nästa vinstnivå och kvartalsrapport. Välfärd för oss och kommande generationer bygger vi bäst via en sansad riskkalkyl och där vi inte skjuter problemen framför oss och lägger dem i våra barnbarns knän.
  …och tro mig, vågkraften kommer och den lär göra skillnad!

 11. jeppen skriver:

  Kärnkraften kommer aldrig bli säker i absolut mening. Vi kommer alltid kunna få radioaktiva utsläpp och dödsolyckor. Frågan är varför du behöver sådan absolut säkerhet? Ingen annan mänsklig verksamhet är ju säker; allt har sina risker. Kärnkraftens risker är små i förhållande till nyttan och i förhållande till alternativen.

  Vilket samhälle man vill ha, javisst handlar det om det. Men kanske inte så mycket om vilket samhälle du (tror att du) vill ha, utan vilket samhälle folk i allmänhet vill ha. Det står nämligen mellan kol/naturgas och kärnkraft, och folk bryr sig generellt inte om vilket. Om du och dina vänner är tillräckligt högljudda, så kan ni kanske slippa kärnkraft just eftersom folk inte bryr sig, men då blir det kol, för oavsett hur högljudda ni är så kommer folk vilja ha materiellt välstånd och stabil elförsörjning.

  När det gäller elmarknaden så får jag gratulera till din tidiga insikt. Det är helt klart så att avreglerar man och bygger exportkapacitet så får man priser som gäller på den större marknaden. Det finns fördelar och nackdelar med detta. Men att spotpriset alltid varierar hjälper liksom inte vinden – inget energislag tål att priset alltid är nära noll just när det levererar det mesta av sin energi.

  Det finns inget som säger att svensk mekanisk pappersmassa stannar i Sverige. Svenska industrinäringar har flyttat ut förr när kostnadsläget förändrats, och om vi stryper vår egen eltillförsel så SKA antagligen pappersmassan bort, eftersom vi förlorar på att hålla kvar den med subventioner eller dylikt. Och även om industrin inte bryr sig om välfärd och välstånd så är det industrin som skapar dessas förutsättningar. Det finns knappast någon större industriell gåva till barnbarnen än en fungerande ny reaktor eftersom nästan all kostnad tas i byggfasen och eftersom reaktorn håller i 60 år. Och nej, tyvärr tror jag dig inte när du säger att vågkraften kommer göra skillnad. 🙂

  Tack för diskussionen, jag är inte så säker på att vi kommer längre, men tycker du att det är något vi inte uttömt så fortsätter jag gärna.

 12. arrami54 skriver:

  …helt rätt, kärnkraften kommer aldrig att bli säker och den är lite speciell i den meningen att en olycka kan få enorma konsekvenser, inte bara för nuvarande generation utan också kommande…och att det kommer fler och allvarliga olyckor vågar jag mitt liv på, det är bara att peka på alla kärnkraftverk som ligger i jordbävningsområden.
  Sen har vi problemen med bränsletillverkningen, brytningen av uran och frågan om säkert slutförvar i 3000 generationer.
  Vad det gäller vågkraftverken så får vi se tiden och utvecklingen an, jag tror en sak du det motsatta.

  Jag är övertygad om att vi med lätthet klarar försörjningen till den elintensiva industrin även utan kärnkraft, bara en energieffektivisering av våra bostäder och enerigsnåla hushållsmakiner m.m. skulle trygga denna försörjning…och vi har bara börjat modernisera bostäderna i kampen mot minimerad energitörst. 😉

  Vi löser detta även utan kärnkraften och brunkolet på lite sikt, jag tror på människans uppfinningsförmåga och på alternativ teknik.
  Håller med dig om att vi kanske inte kommer längre, vi står på motsatta sidor i kärnkraftsfrågan men samtalet var för mig givande och lärorikt…så du är alltid välkommen tillbaka med ny input. Jag är långt ifrån någon expert, bara allmänpolitiskt intresserad och drar kraftigt mot det ”gröna”, så mer kunskap säger jag alltid tack till! 😉

  Må gott!

 13. jeppen skriver:

  Tack för vänliga ord – det är inte alltför vanligt att möta ett öppet sinne på internet. Men då tar jag dig på orden och lägger in dig i min RSS-läsare ett tag. Du får säga till om jag blir jobbig. På återseende!

 14. arrami54 skriver:

  …du är välkommen! 😉
  Bra argumentation/motstånd nyanserar debatten och frågan om kärnkraftens vara eller icke vara är inte helt enkel.

 15. Ping: …en okunnig skvader-politikers ”död”! | Varghjärta

 16. jinge skriver:

  Jag undrar lite över den text du använder när du länkar till min sida?

 17. Jinge Flucht skriver:

  ”så kan inte ens den naivaste kärnkraftsförespråkare hävda att den är säker”

  Den texten använder du när du länkar till min blogg. Man får givetvis uppfattningen att du anser att undertecknad är den naivaste kärnkraftsförespråkare. Det visar att du inte läser min blogg utan har andra avsikter med att länka, antagligen handlar det om att få tillbakalänkar. Jag anser att du bör vara mer försiktig med dina uttalanden, och vill gärna ha en förklaring. Den kan du lämna här (http://jinge.se/kontakt) om du inte vill använda mejl. Jag räknar med att få höra hur det kommer sig att du drar in mig i detta resonemang.

 18. Jinge Flucht skriver:

  Du: så kan inte ens den naivaste kärnkraftsförespråkare hävda att den är säker.

  Jag väntar med spänning på din förklaring…

 19. arrami54 skriver:

  …jag ser inte dig som en naiv kärnkraftsförespråkare, tvärtom och har ändrat texten i länken för att inga missförstånd därvidlag skall kunna uppstå. Tack för att du påtalade att min länkning kunde tolkas fel…och jag hoppas rättelsen/förtydligandet är okej.

 20. arrami54 skriver:

  Jag har ändrat länktexten för att ingen skall kunna missförstå vad jag menar: ”Min rubrik är ironisk, listar man alla kända tillbud och olyckor så kan inte ens den naivaste kärnkraftsförespråkare hävda att den är säker, det är tvärtom: ” en mycket riskabel metod för att framställa elektricitet”, vilket alla kloka är medvetna om! (Länken går till en klok kärnkraftsmotståndare, ”Jinge”).”
  …givetvis ser jag inte dig som varande ”en naiv kärnkraftsförespråkare, vilket också är uppenbart för dem som läst/läser ditt inlägg.
  Ber om ursäkt för eventuella missförstånd därvidlag och jag länkade enkom till dig för att jag gillade din text och du tog upp relevanta risker med kärnkraften, nämligen terrorns risker i lagom -Sverige!

  Jag läser din blogg ofta, i princip dagligen och har inga bakomliggande negativa syften med länkningen…den hamnade bara i en mening vilket gjorde att ett olyckligt missförstånd uppstod, vilket jag korrigerade omedelbart när jag såg dina frågor. (Jag har också svarat dig via e-post!)

  Den enda orsaken till att jag länkar till andras texter och media m.m. är att jag vill underbygga mina inlägg med mer fakta, synpunkter och ge en så bred bild som möjligt…att försöka eftersträva en ”helhetssyn” är och har alltid varit viktigt för mig.

  Hoppas mitt svar rätar ut alla frågor och eventuella missförstånd.

  Mvh
  Thomas

 21. Ping: En skvader-politikers ”död”! « SOLIDARITETSTANKEN

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s